22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވުން


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި764

12 މާރިޗް 2019 -- މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓާއި އެމަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ތާއީދު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމުގައި ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ..-- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

12 މާރިޗް 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.-- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

12 މާރިޗް 2019 -- މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވެވިއެވެ -- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

12 މާރިޗް 2019 -- ރައިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަގު ސާލިހް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ..-- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް