22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު


ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަން މިހާރު މަޖުބޫރެވެ.794

11 މާރިޗް 2019 -- ބްރިޖަށް އެރުމަށް މީހަކު ހެލްމެޓް އަޅައި ތައްޔާރުވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ބްރިޖްގައި. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް ދުއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ