22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57


"ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019"


"ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019"403

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ކެއަރ ފޮރ ޓައިނީ ހާރޓްސް 2019 ފަށައިފި، މި ކޭމްޕްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- މި ކޭމްޕްގެ މަގުސަދަކީ އުފެދުމުގައި ހިތުގެ އުނިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެ ޖަމިއްޔާގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބާރުއެޅުން. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް 100 އާއި 150 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކުދިންނަށް މި ކޭމްޕްގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާ. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- 2009 އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ވޯލްޑް ހާރޓް ފެޑަރޭޝަންގެ މެމްބަރެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އެ ޖަމްއިއްޔާގެ 563 ކުދިން ވަނީ ދަފްތަރުކުރެވިފަ. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ކަމަށާއި، އާސަންދަ ޚިދުމަތާ އެކު މި އޮޕަރޭޝަން ކުރަނީ އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެއް.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ކެއަރ ފޮރ ޓައިނީ ހާރޓްސް 2019 ފަށައިފި، މި ކޭމްޕްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި..-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ފާތުމަތު ލިމްޔާ ވިދާޅުވީ ޗެކަޕް ހެދުމުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުދިންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ކެއަރ ފޮރ ޓައިނީ ހާރޓްސް 2019 ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ކެއަރ ފޮރ ޓައިނީ ހާރޓްސް 2019 ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ކެއަރ ފޮރ ޓައިނީ ހާރޓްސް 2019 ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ކެއަރ ފޮރ ޓައިނީ ހާރޓްސް 2019 ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- "ކެއާ ފޮރ ޓައިނީ ހާރްޓްސް 2019" ފަށައިފި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މި މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޭމްޕަކީ މި ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ކޭމްޕެވެ. ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- މި ކޭމްޕްގައި ބައްލަވަނީ މި ފަދަ ބަލިތަކުގައި މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރުންނެވެ..-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- މި ކޭމްޕްގައި ބައްލަވަނީ މި ފަދަ ބަލިތަކުގައި މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރުންނެވެ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- 2009 އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ވޯލްޑް ހާރޓް ފެޑަރޭޝަންގެ މެމްބަރެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އެ ޖަމްއިއްޔާގެ 563 ކުދިން ވަނީ ދަފްތަރުކުރެވިފަ.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ