19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45


ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ވިސާމް އަށް ހުކުމް ކުރުން
21787

ވިސާމް މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށްފަހު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެނީ. ކޯޓްއިން ވަނީ ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމާފައި

ވިސާމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 25 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ދައުވާއެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަރުގެ މަޖިލީހުގައި ގާޒީ ވަނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ ސައްޙަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުފައެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ވިސާމް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނިއުސްހެޑް އަލީ ޔޫސުފް އާއިއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ވިސާމް ޝަރީއަރުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބައްޕައާއި އެކު. ކްރިމިނަލް ކޯޓްއިން ވަނީ ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ނިންމާފައި

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ވިސާމް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާރ އާއި އެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ކްރިމިނަލް ކޯޓް އިން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްގެ ސައްހަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.