18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06


އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗް
4447

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގައި ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ފަލަސްތީނު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގައި ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ފަލަސްތީނު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގައި ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ފަލަސްތީނު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގައި ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް 3-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ފަލަސްތީނު

މެޗްއަށްފަހު ގައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗް ބުނެފައިވަނީ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ހިތް ހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ޓެކްޓިކަލް ބަދަލު ގެނެވުމުގައި ލަސްވީ ކަމަށެވެ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމުން ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެ އަދި ފަލަސްތީނު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމުން ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އުފާފާޅުކުރަނީ.

މިރޭގެ މެޗްގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެށް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށާއި މެޗް އިން ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނާގަ ކަމަށް، ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗް ޑަރެން ސްޓްވާޓް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ކުޅުން މެޗްގައި ފަލަސްތީނު ކުޅުންތެރިއެއް ކައިރިން ނައްޓާފައި ރާއްޖެ 2 ކުޅުންތެރިން އަރަނީ.

ރާއްޖޭގެ 1 ނަންބަރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ރިޓަޔާ ކުރުމާ ގުޅިގެން ގޯލް ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މުހައްމަދު ފައިސަލް އެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗްގައި ފަލަސްތީނު ކުޅުންތެރިން ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ. މިމެޗް ފަލަސްތީނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ 3-0 ލަނޑުން

ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީން އެންމެފަހުން ބައްދަލުކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ޗެލެންޖު ކަޕު ގުރޫޕް ސުޓޭޖުގަ އެވެ

މިރޭގެ މެޗްއަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް އަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ވަަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެފައިވޭ

މިރޭގެ މެޗްއަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް އަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ވަަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެފައިވޭ

މިރޭގެ މެޗްއަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް އަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ވަަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެފައިވޭ

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެ ކުޅުން ފުރަތަމަ މެޗްއިން ފަލަސްތީނު އަތުން ރާއްޖެ 3-0 ބަލިވެއްޖެ.