21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ދުނިޔޭގެ ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް - "އެކްޓިވް ވަރކްޕްލޭސް" ހަރަކާތް އިފްތިތާހްކުރުން


ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތަޢާރަފުކުރާ "އެކްޓިވް ވަރކްޕްލޭސް" ހަރަކާތް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެވެ.1226

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ކެންސަރު ބައްޔަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އިން މީހުން މަރުވާ ސަބަބެވެ.

ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ، ބައްޔާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، މިކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ގައުމުތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ކެންސަރުގައި މަރުވާ މީހުން މަދުކުރުމަށެވެ.

ކެންސަރު ބައްޔަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ސެލްތަކަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މި ބަލި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް ޖެހެ އެވެ.

ކެންސަރު ސޮސައިޓީން ބުނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ކެންސަރުން ދުރުކޮށްދޭ އާދައެއް ކަމަށެވެ.

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިހަރަކާތް އިފުޠިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ޙަފުލާއެއްގައެވެ.

ކެންސަރަށް ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޓޫލްކިޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކެންސަރު ސޮސައިޓީން ބުންޏެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 30 ޕަސެންޓު ނުވަތަ 50 ޕަސެންޓު ކެންސަރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުން ހުރި ކެންސަރުގެ ބާވަތްތަކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު 9.6 މިލިއަން މީހުން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި އެވެ.

ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ.

ކެންސަރު ޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމާއި ރާ ބުއިމާއި ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ކާނާ އާއި ބުއިންތައް ބޭނުން ކުރުމާއި ކަސްރަތާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަދުވުން ހިމެނެ އެވެ.

'ހަރަކާތްތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކެމްޕެއިން ފަށަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

ކެންސަރު ބަލިޖެހެމުންދާ މީހުން އިތުރުވަމުން އަންނާތީ މިބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ނަޞޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްރަތުކޮށް ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށާއި ޞިއްހަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ނައިބް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ދުރުހެލި ވުމަށާއި ޒުވާނުން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ނައިބް ރައީސް ގޮވާލެއްވެވިއެވެ.

ކެންސަރު ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތަކުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 84 ޕަސެންޓަށް އަރާފައިވާއިރު ކެންސަރަކީ މީގެން ވަރަށް ބޮޑު ބަޔެކެވެ.

ޔޫނިއަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ކެންސާ ކޮންޓްރޯލް (ޔޫއައިސީސީ)އާ ގުޅިގެން ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ޝިއާރު ކަމަށްވާ "އަހަރެންނަކީ.. އަދި އަހަރެން" ކެމްޕެއިނުގައި ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވަޢުދެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި ދުފުމާއި ސުޕާރީ ކެއުމަކީ އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމެވެ.

ދުޅަހެޔޮ މުޖުމައުއެއް ބިނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"އެކްޓިވް ވަރކްޕްލޭސް" ފަދަ ހަރަކާތެއް ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ނައިބް ރައީސް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

ކެންސަރު ސޮސައިޓީން ބުނެފައި ވަނީ އޮފީސް މާހައުލުގައި ކުރެވޭނެ ކަސްރަތު ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ހަތަރު އޮފީހަކަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ހަތަރު ކުންފުންޏަކަށް ގޮސް ކަސްރަތު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

ސުޕާރީ ކެއުމަށް ދެވިހިފާފައިވާ ރާއްޖޭގެ 10 އަހަރުނުވާ ބައެއް ކުޑަކުދިންގެ އަނގައިން ވެސް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ އަލާމާތް ފެނިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ޖެހޭ ކެންސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަނގައިގެ ކެންސަރު، ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު، ބަނޑުގެ ކެންސަރު އަދި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފީސްތަކަށް ކެންސަރު ސޮސައިޓީން މިއަދު ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ވަނީ ކަސްރަތުތަކެއް ދަސްކޮށްދީފަ އެވެ.

އަންހެނުންނަށް އާންމުކޮށް ޖެހެނީ ޖެހެނީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރު، އަނގައިގެ ކެންސަރު، ތައިރޮޑް ކެންސަރު، ބަނޑުގެ ކެންސަރު އަދި ލޭގެ ކެންސަރު އެވެ.

ގަވައިދުން ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރާ ނަމަ، ކެންސަރަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި ކެންސަރު ބަލި ދެނެގަނެ، ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފަރުވާދީ ގިނަ ބަޔަކު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އެގޮތުން ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަންކަން ދަނެގަތުމާއި ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް ދަނެގަތުމާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ހޭލުންތެރިވާނެ މައުލޫމާތު އެ ޓޫލްކިޓުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެ އެވެ.

ކެންސަރަށް ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޓޫލްކިޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކެންސަރު ސޮސައިޓީން ބުންޏެވެ.

އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި ގިނައިން ދުފުމާއި އަދި ސުޕާރީ ފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހިމެނޭ އެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާންމު ކެންސަރަކީ އަނގައިގެ ކެންސަރު އެވެ.

އަންހެނުންނަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ޖެހެނީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރާއި ތައިރޮއިޑް ކެންސަރާއި ބަނޑުގެ ކެންސަރު އަދި ލޭގެ ކެންސަރު ބަލި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފިރިހެނުންނަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ޖެހޭ ކެންސަރުގެ ބަލިތަކަކީ އަނގައިގެ ކެންސަރު ބައްޔާއި ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރާއި ބަނޑުގެ ކެންސަރާއި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ބަލި އެވެ.

މިދިޔަ އަަހަރު 9.6 މިލިއަން މީހުން ކެންސަރު ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކެންސަރު ބައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާ ސަބަބު އެވެ.

މިއީ މިފަދަ ހަރަކާތެއް ރައީސް އޮފީހުގައި ހިންގި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ގިނަ މިނިސްޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.