22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


އެޖެންޑާ 2019 ވޯކްޝޮޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު


އެޖެންޑާ 2019 ވޯކްޝޮޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު799

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

އަހުމަދު ސަލީމް އާއި ރައީސް ސާލިހް

ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް

ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް

ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް