22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


ރައީސް ސޯލިހް، ލ. އަތޮޅުގައި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ލ.ގަމުގައި ޓީ.އެފް.ޖީ.އިން ބާއްވާ މެރެތަން ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށާއި، މެރަތަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެއަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.1211

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް، ލ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެއާޕޯޓްގައި - ރައީސް ސޯލިހަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް އެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދަންނަވާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް، ލ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެއާޕޯޓްގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓްގައި - ރައީސް ސޯލިހާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ލ. ގަމު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާ ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ލ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެއާޕޯޓަށް ގޮސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ލ.ގަމުގައި ޓީ.އެފް.ޖީ.އިން ބާއްވާ މެރެތަން ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ލ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތައްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ލ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - މިދަތުރުފުޅުގައި އެއަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ލ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - މިއީ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން ރައީސް ސޯލިހް ލާމަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ