21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުން
7430

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްފަހު، މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ. އިދިކޮޅު 13 މެމްބަރަކު ގަދަކަމުން ޖަލްސާއިންވަނީ ނެރެފައި. ދެން ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރެއްވި.

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދިޔައިރު އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް ޖަމާވި މީހުން.

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދިޔައިރު އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް ޖަމާވި މީހުން.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހްގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ނެގި ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އަދި ވޯޓު ސައްހަ ކަމަށް ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހާމަ ކުރެއްވި.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު މީހުން އެއްވެފައި. ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލާފައި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު މީހުން އެއްވެފައި. ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލާފައި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު މީހުން އެއްވެފައި. ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލާފައި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު މީހުން އެއްވެފައި. ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލާފައި

އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އަޑުގަދަކުރާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނައްޓާލައިގެން ފުލުހުން ގެންދަނީ.

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް އަންނަނީ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓު ނެގި އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ތިބި.

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ހުންނަ ސަރަހަށްދަށް މީހުން އެއްވުމުން ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލަނީ.

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ހުންނަ ސަރަހަށްދަށް މީހުން އެއްވުމުން ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލަނީ.

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ހުންނަ ސަރަހަށްދަށް މީހުން އެއްވުމުން. އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި.

އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އަޑުގަދަކުރާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނައްޓާލައިގެން ފުލުހުން ގެންދަނީ.