26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ނައިބް ރައީސް، ހުރަވީ ސުކޫލް ބައްލަވާލެއްވުން


ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ހުރަވީ ސްކޫލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.914

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިން ވަނީ ހުރަވީ ސްކޫލާ ބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް އަރުވާފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުރަވީ ސްކޫލަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު މި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް ބައްލަވައިލައްވައި، އެ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ބައްދަލުކުރެއްވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސުކޫލްގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް 1-9 އަދި 11 އަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ 132 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުގައި މި އަހަރު ކިޔަވައިދޭނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދެ ކްލާސްރޫމް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގައި ވެސް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މިހާރު ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލު، ރެހެންދި ސްކޫލު ވެސް ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުރަވީގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ހޮޅީންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރި އައްސުލްތާން ޣާޒީ ހަސަން އިއްޒުއްދީނުލް ހުރަވީ (ދޮންބަންޑާރައިން) އަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހަތް ބުރި އަށް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް 1700 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގައި ވެސް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދެ ކްލާސްރޫމް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްކޫލުގައި ތިން ބްލޮކް ހަދާ އިރު 53 ކްލާސްރޫމް ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދޮންބާޑަރައިންނަށް ހުރަވީގެ ނަމުން މުޚާތަބު ކުރަނީ އެ ރަދުންނަކީ މާލެ އަތޮޅު ހުރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުރަވީގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ހޮޅީންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރި އައްސުލްތާން ޣާޒީ ހަސަން އިއްޒުއްދީނުލް ހުރަވީ (ދޮންބަންޑާރައިން) އަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ އިޖްތިމާއީ ކައުންސިލް ޗެއަރކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މިހާރު ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލު، ރެހެންދި ސްކޫލު ވެސް ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުރަވީ ސުކޫލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ސްކޫލަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނައިބް ރައީސަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު އަލީ ވަނީ ސުކޫލްގައި ކިޔެވުން ފެށުމަށްވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މިހާރު ސުކޫލްގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެން ފެށުމާއެކު، ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ސްކޫލްތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްކޫލަކީ ދަރިވަރުންނާއި ރައްޓެހި މާހައުލަކަށް ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާ ސްކޫލެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ސުކޫލް އިމާރަތްކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ނެއިބާހުޑަ 1 ގައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރުވެސް ތިން ސުކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުންގެންދޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސުކޫލަށް ހުރަވީ ސްކޫލްގެ ނަން ދިނުމަށް ނިންމީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަންނަނީ ޖާގަދެމުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްކޫލުން އެއް ދަންފަޅީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1200 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހަތް ބުރި އަށް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް 1700 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 132 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކުރީ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް