25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުން
4111

މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށާއި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާ ތަކަށް މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދީފައެއްނުވޭ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރާއްޖެ ޓީވީއައް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ.

މިއަދު ވޯޓް އާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ މަޖިލިސް ސަރަހައްދު ބެރިކޭޑްޖަހައި ބަންދުކޮށްފައި

ޖަލްސާގެ ބަހުސަށް ފަހު އެމްޕީ ހުސައިން އަރީފް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަށް އެހި ޖަލްސާއަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ރިޒާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވަނީ.

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމުގެ ޖަލްސާއަށް މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވަނީ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ޖަލްސާގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިން މަޖިލިސް ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ޖަލްސާގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިން މަޖިލިސް ސަރަހައްދުން ދުރު ކުރަނީ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމުގެ ޖަލްސާއަށް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ހާޒިރުވަނީ.

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމުގެ ޖަލްސާއަށް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވަނީ.