21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް


ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިިވަނީ ކުރިން ދިރާގު ހުރި ބިމުގައެވެ.1224

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ލަކުޑީގެ ބައިތަކަށް ފަރުވާދެނީ - ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ލަކުޑީގެ ބައިތަކަށް ފަރުވާދެނީ - މިސްކިތް ރޭވުމަށްޓަކައިވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަށާފައި -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ - ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ހުރި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ - މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ - ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ވަނީ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި ހުރި ތަރިކަ އާއި، ދުވަސްވީ ބިނާތަކާއި، އާސާރު އެކުލެވޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ބައްޓަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެޑައިގެންފަ -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ - ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަޅުވަކަރު މިސްކަތް ބެހެއްޓެވުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޗާންދަނީމަގު، މެދުޒިޔާތްމަގާ ގުޅޭ ކަންމަތި (ކުރިން ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް) ހުރި ބިމުގައި -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ލަކުޑީގެ ބައިތަކަށް ފަރުވާދެނީ - ގިނަ ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނުތައް ހެދިގެން ބެހެލެއްޓެން ޖެހޭނެ -- ފޮޓޯ: ހެރިޓޭޖްް މިނިސްޓްރީ