22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގައި ހިމެނިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިންމުމުގެގޮތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވީކްއެންޑް މާކެޓާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ "ހަފުތާ ރެސް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ވަނީ ބައްލަވާލައްވައިފައެވެ.1339

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - މި އިވެންޓްގައި ވީކްއެންޑް މާކެޓާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގައި ހިމެނިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ހަފުތާ ރެސް ހަރަކާތަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދަކާ ދިމާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އަދިވެސް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ވީކްއެންޑް މާކެޓްގެ އިތުރުން ހަފުތާ ރެސް ގެ މި ހަރަކާތުގައި، މިއުޒިކް އަދި ޓެލެންޓް ޝޯއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ކުޅިވަރުތައްވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - މި ހަރަކާތަކީ އާންމު ފަރުދުންނާއި ޒުވާނުންނާއި، އަންހެނުންނާއި، އަދި ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަށް ކުރިއަރުވައި، އެ ފަރާތްތަކުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންގޮސްފައިވޭ، ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންގެ ހުނަރުތައް މި އިވެންޓުގައި ދައްކާލާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ޒުވާން ހުނަރުވެރިންގެ، އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރުތައް ދައްކާލަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ހަފްތާ ރެސްގައި ބަހައްޓާ 60 ސްޓޯލްގައި ވިއްކާނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި މުދާ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފްތާ ރެސް އަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަނުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ސްޓޯލްތައް ވަނީ ބައްލަވައިލައްވައިފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ހަފްތާ ރެސްގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - "ހަފްތާ ރެސް"ގެ ސްޓޯލަކުން ރައީސް ސޯލިހަށް ގަހެއް ހަދިޔާކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ހަފްތާ ރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މިހާރު ފޯމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ސްޓޯލްތައް ދޫކުރުމުގައި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އަންހެނުންނަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - އަލީފާނުގެ ކުޅިވަރުތަކުގައިވަނީ އެކި ހުނަރުވެރިކަން ދައްކާލައި، އާންމުންގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ހަފްތާ ރެސް މިރޭ އިފްތިތާހު ކޮށްފައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރަކުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - އަލަށް ނިކުންނަ ފަންނާނުންނަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ވެސް ކުރިއަށްގެންދިޔަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ހާއްސަ ޒުވާނުންނަށް އިސްކަންދޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - ވަރަށް އަވަހަށް ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ހަފްތާ ރެސްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - "ހަފުތާ ރެސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ހަފުތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުން - -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް