22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ރައީސް ސޯލިހު ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން


ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.1266

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް ސޯލިހުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ދުވާފަރު ރައްޔިތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް ސޯލިހުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ދުވާފަރު ރައްޔިތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް ސޯލިހު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ކެބިނެޓް ބައެއް މިނިސްޓަރުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް ސޯލިހު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ކެބިނެޓް ބައެއް މިނިސްޓަރުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން