22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުން


ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މި ހަރަކާތްތައް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.1163

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - މިފަދަ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް، އެކަމުގެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ނާއިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ، މީގެ ކުރީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޭދަ ނުކުރާ ވަރުގެ ހޭދައެއް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގުމުގައި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އެދިވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހިފައި އޮންނަނީ ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރި ނުވެވި، ދިރިއުޅުމުގައި ނުރަނގަޅު އާދަތައް ހަރުލާފައި ހުރުމުންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފާހަގަ ކުރެއްވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - "ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ގެ މެންބަރުންނާއެކު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ނައިބް ރައީސް، ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - އަމީން ވިދާޅުވީ ދިވެހިން އެއްމެ ގިނައިން މަރުވަނީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައިގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ކަމަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - "ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ގެ މެންބަރުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - "ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ގެ މެންބަރުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - "ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ގެ މެންބަރުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - "ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ގެ މެންބަރުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ފައިސަލް ވަނީ ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ހަކުރު އަޅާ ފޮނިކޮށްފައިވާ ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް މީހާގެ ފުރާނަ އަށް ގެއްލުންވާ ވަރަށް ގިނަ ބަލިތައް ޖެހެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން، އަދި މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް، ރަސްމިއްޔަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ސުޕާރިއަކީ ވެސް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ވަރަށް ގިނަ ކެމިކަލްތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - އަމީން ވިދާޅުވީ މިކަން ހުއްޓުވޭނީ ދިވެހިންގެ ޒުވާން އާބާދީއަކީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދިގެން ކަމަށް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ބަލިތައް ޖެހެން ދިމާވާ އެއްމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ސިނގިރޭޓާއި ސުޕާރީ އާއި އޭނާޖީ ޑްރިންކްސް އަދި ހަކުރު ގިނައިން ހިމެނޭ ބުއިންތައް ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ނުރަނގަޅު ކާނާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެފަދަ ތަކެތި އިސްތިހާރު ކުރުމާމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ރައްކާތެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ވެސް ބޮޑުވެގެންދާ ކަމަށް ނައިބް ަރއީސް ވިދަޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - އެ ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވަނީ އެނގިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަމަލު ކުރުން ވަރަށް މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ދިވެހިންގެ އާދަ ހުންނަ ގޮތުން ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ވަރަށް މަދުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - އެންމެ ގިނައީ ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުންނާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަކުން މަރުވާ މީހުން އަދި ކެންސަރު ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސެންޓަކީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުން މަރުވާ މީހުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - މިއީ ރައީސް ސޯލިހްގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ނޫން ބާވަތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އިތުރުކުރުމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފުތިތާޙުކުރުން - އެނާޖީ ޑްރިންކާއި ހަކުރު އަޅައި ފޮނިކޮށްފައި ހުންނަ ބުއިންތައް ބެއްލެވުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް