22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ރައީސް ސޯލިހްގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު


ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެލޭނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި2068

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހްމަދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހްމަދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަށް އަރައިވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހްމަދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަށް އަރައިވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން މީޑިއާއަށް ދެއްވި ބަޔާނަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާ ސަލާމްކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މީޑިއާއަށް ބަޔާން ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މީޑިއާއަށް ބަޔާން ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި އިސް ބޭފުޅުން އެއާޕޯޓްގައި-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޑިސެމްބަރު 16، 2018: އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް