19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44


ރާއްޖެ ޓީވީ އިން އާރތު އަވާރ 2017 ފާހަގަ ކުރުން
6909

އާރތް އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއިން ވަނީ 8:30 އިން ފެށިގެން އެއްގަޑިއިރު ވަންދެކައް ވަނީ ހުރިހާ ބޮކިފަދަ ތަކެެތި ނިއްވާލާފައިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނިއުސްރޫމް. މިރޭ އާރތް އަވާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ވަނީ އެެއްގަޑިއިރަށް ނިއްވާލާފައި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނިއުސްރޫމް. މިރޭ އާރތް އަވާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ވަނީ އެެއްގަޑިއިރަށް ނިއްވާލާފައި

ރާއްޖެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އާރތް އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުރިހާ ބޮކިތައް ނިއްވާލާފައި.

2009 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފެށި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅުއްވި މުލިޔާގެޔާއި، ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިމާރަތްތަކުގެ ދިއްލުންތައް ނިއްވާލާފައިވާއިރު މިއަހަރު ނިއްވާލާފައި ނުވާކަން ފާހ

މިއީ މި ކެމްޕެއިން މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިންގާ 10 ވަނަ އަހަރަށްވާއިރު، ރާއްޖޭގައި "އާރތު އަވަރ" ފާހަގަކުރަން ފަށައިފައި ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ.

އާރތް އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއިން ވަނީ 8:30 އިން ފެށިގެން އެއްގަޑިއިރު ވަންދެކައް ވަނީ ހުރިހާ ބޮކިފަދަ ތަކެެތި ނިއްވާލާފައިއެވެ.

އާރތް އަވަރ" އަކީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ތިމާވެށްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ މެދު އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 1ފަހަރު ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއިން އާރތް އަވާރ 2017 ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.