21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން


ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅުއްވާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މާލެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު މާލޭގެ މަގުތަކައް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެ ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ -- ފޮޓޯތައް: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ3303

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވެލާނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖްގައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖަށް ވަޑައިގަތް ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި، އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އިސް ވެރިއަކު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ވެރިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލަފުޅަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދުކުރާ ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދުކުރާ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފި ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދީ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެނެސްދިނީ ރައްޔިތުން ކަމަށް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ދަމެހެއްޓުމަށް ކަމަށް - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި އެކު ރައީސް ނަޝީދު ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ އެކު ރައީސް ނަޝީދު ފޮޓޯ ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކާއި އެމަނިކުފާނު ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާއަޅުއްވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖަށް ވަޑައިގަތް ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖަށް ވަޑައިގަތް ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި، އިންތިޚާބީ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާއަޅުއްވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާއަޅުއްވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާއަޅުއްވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާއަޅުއްވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކާއި އެމަނިކުފާނު ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނާއަޅުއްވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނުކުތް ބައެއް ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ނޮވެމްބަރ 1، 2018: އަމިއްލައަށް އަރުވާލެއްވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވަތާ ތިން އަހަރު ފަހުން މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދު ކުރާ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ