23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ނިއާ ޝަރްމާ ރާއްޖެއަށް ޗުއްެޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އައިސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ 'ވީވީއައިޕީ" ޝޯ ގައި ބައިވެރިވުން
7863

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާ އަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން ހަދިޔާއެއް ދެނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާ އަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ކުޑަ ދޯންޏެއް ހަދިޔާ އަކަށް ދެނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާ 'ވީވީއައިޕީ' ޝޯ ގެ ހޯސްޓް އަނޫޝްއާ އެކު.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާ 'ވީވީއައިޕީ' އިންޓަވިއުގައި އޭނާގެ ކެރިޔަރ އާ ބެހޭ ތަފާތު ވާހަކަތައްވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައި

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާ 'ވީވީއައިޕީ' ގެ ހޯސްޓް އަނޫޝް އަށް އިންޓަވިއު ދެނީ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ 'ވީވީއައިޕީ' އައް އިންޓަވިއު ދެމުން ނިއާ ޝަރުމާ ވަނީ ފިލްމީ ކެރިއާ އަދި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗައް އަލި އަޅުވާލާ ވާހަކަ ދައްކާފައި.

ނިއާ ޝަރްމާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރުގައި. ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު ފުރީ 23 ވަނަ ދުހުގެ ރޭ.

އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ 'ވީވީއައިޕީ' ޝޯވ އަށް އިންޓަވިދު ދިނީ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައި.

ނިއާ ޝަރްމާއަށް ހުުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ އުޑުވިލާ ރެސްޓައުރެންޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާގެ އިންޓަވިއު ނެގުމަށް ދިޔަ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ ބައެެއް ސްޓާފުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ނިއާ ޝަރްމާގެ އިންޓަވިއު ނެގުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީީގެ ކްރޫ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާގެ އިންޓަވިއު ނެގުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީީގެ ކްރޫ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާގެ އިންޓަވިއު ނެގުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީީގެ ކްރޫ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާގެ އިންޓަވިއު ނެގުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީީގެ ކްރޫ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިއާ ޝަރްމާއާ އެކު ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ އެފްއެންބީ މެނޭޖަރ އަދި "ވީވީއައިޕީ" ހޯސްޓް އަނޫޝް ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.