21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32


މަޖިލީހުގެ 4 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުން


ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 4 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުގެ ތެރެއިން1501

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމްގެ މެންބަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތަކު ވަހީދަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި އެކުގައި ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވާ 12 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 4 މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައިގައި މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވަނިކޮށް މެްބަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީން ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވަނިކޮށް މެްބަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީން ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިނާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދު

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވަނިކޮށް މެންބަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ހަތަރު މެންބަރުންނާއި، މެންބަރު ކަމާއި މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ދެ މެންބަރަކާއި އެކު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވާ 12 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 4 މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާއި ގުޅިގެން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް މީޑިއާ އާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތުގެ މެންބަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން މީޑިއާ އާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

އޮކްޓޯބަރ 8، 2018: ރައްޔިތުންގެ މަޖިޅީހުގެ މެންބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބުނެފައިވަނިކޮށް މެންބަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ހަތަރު މެންބަރުން