24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04


ސައްތަ ކިލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
18915

ސައްތަ ކިލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާއި ޓްރެއިނަރުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް ސްޓާފުންނާއެކު ސޮއި ކުރުުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައްފަހު ފޮޓޯ އަކައް ހުއްޓިލައިގެން

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ ޝޯވގައި ބައިވެރިވާ 9 ބައިވެރިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

ސައްތަ ކިލޯގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗްކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ، ޓްރެއިލާ ބައްލަވާއިރު، ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ވެސް ޓްރައިލާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިފައި

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ ސިމާނާ އިސްމާއިލް އެވެ. ފިޓްޒޯންގެ ފަރާތުން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ އާއި ހުޅުމާލެ ފިޓްޒޯންއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ސައްތަ ކިލޯ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި