21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58


2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓުލާން ފެށުން


ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018:2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ .ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262,135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ2151

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ސީއެޗްއެސްސީ ސްކޫލް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާުރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓުލައްވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަވީ ސްކޫލް ސަރަހައްދު ކިޔޫގައި ހުރި މީހަކު ވޯޓާޒްލިސްޓް ޗެކް ކުރަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ސަރަހައްދު ވޯޓިންގް ސްޓޭޝަން ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ސަރަހައްދު ވޯޓިންގް ސްޓޭޝަން ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ސީއެޗްއެސްސީ ސްކޫލް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަވީ ބިލްޑިންގްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށީގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެޓުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު ދެ މީހަކު އިނގިލީގަައި ޖަހާފައިވާ ނިޝާން ދައްކާލަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުޅުމާލެ ގާޒީ ސްކޫލްގައި ކިޔޫ ހަދާފައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ސަރަހައްދުގައި ކިޔޫހަދާފައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަވީ ސްކޫލް ސަރަހައްދު ކިޔޫގައި ހުރި މީހަކު ވޯޓާޒްލިސްޓް ޗެކް ކުރަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގަންނަވަނި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018 :ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓުލައްވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށަް 472 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު 262135 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ -- -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ