25 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ | ބުރުނު 4 | 28 ރަޖަބު 1438 | މަޣްރިބް: 18:13

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު އެޗްވަންއެންވަން ފެތުރުން

2017-03-15 23:30

573

 • ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި މާސްކްއެއް އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރިއަށް މަގުމައްޗައް އެއްލާލާފައި. ރޯގާ ފެތުރެމުންދާއިރު ސާފުތާހިރު ކަމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވިސްނަންޖެހޭ

 • މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން މިކަމަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދޭ

 • ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް ގިނަބަޔަކު މާސްކް އަޅައިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ. ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މާސްކް އެޅުމަށްވުރެ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ކަމަށް

 • ވިއްސާރާ މޫސުމަކީ އާއްމު ގޮތެއްގައިވެސް ރޯގާ ފަދަ ބަލިތައް އިތުރުވާ މޫސުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ

 • ބަލީގެ ނިޝާނެއް ކިރިޔާވެސް ހުރި ނަމަ އެހެން މީހުންނާ ގައިގޯޅިވެ ނޫޅުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދޭ

 • ހަލުއިކޮށް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާއިރު، އެޗްވަންއެންވަން ރޯގާ އިން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ

 • މާސްކް އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދަނީ - މާސްކަކީ ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަނުން ހުއްޓުވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޯ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައި

 • މިއަދު ވާރޭވެހުން ގަޑިގައި އައިޖީއެމްއެޗް ބޭރުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. މިހާތަނަށް ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ 279 މީހަކު ވަނީ އެޗްވަންއެންވަން އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި

 • ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސްއަށް މިހާތަނަށް 82 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި

 • ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާއެކު ފޭސް މާސްކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެފައިވާ ކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި

 • އެވްޗަންއެންވަން ރޯގާ އަކީ ވައިރަސް އެއްގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ބައްޔަކަށް ވުމާއެކު، މާސްކް އަކީ ބަލި ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ތަޖުރިކާކާރުން ވަނީ ބުނެފައި

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި އައިޖީއެމްއެޗް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކް އިން ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ - އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ވަނީ ފްލޫ ކްލިނިކެއް ގާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި

 • އެޗްވަންއެންވަން އެންމެ ބޮޑަށް ނުރައްކާ ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި މާބަނޑު މީހުންނަށް ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވޭ

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އިން ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު ނިކުންނަނީ. އައިޖީއެމްއެޗް އިންވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހައިން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން 24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި

 • މީހަކު މާސްކް ފޮއްޓެއް ހިފައިގެން އަންނަނީ - މާސްކްގެ ޑިމާންޑް މިދުވަސްވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި

 • ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއަށް ޚާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މާސްކް އަޅައިގެން. ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެނީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުދިން މި ދުވަސްވަރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަލި ނުވާނަމަ ނުގެން ދިއުމަށް


  null