17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06


އެޗް1އެން1 ވައިރަސް ފެތުރުން
8654

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގައި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަނީ. އެޗް1އެން1 ޖެހިގެން އެކަކު މަރުވެފައިވާއިރު، މާބަނޑު ދެ މީހުން ވަނީ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގައި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަނީ.

ރާއްޖެއިން މިދުވަސްވަރު އެޗް1އެންް1 ފެނިފައިވާތީ، ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މަގުމަތީގައި މާސްކް އަޅައިގެން.

އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައިން މާސްކް ގަންނަނީ

އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައިން މާސްކް ގަންނަނީ

އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައިން މާސްކް ގަންނަނީ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ބަޔަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކިޔޫގައި. އެޗް1އެން1 އަކީ ފަރުވާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ރަނގަޅުކުރެވޭ ބައްޔެއް.

އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ، ލެވެލް ތިނެއްގެ އެލާޓް ނެރެފައި

މިދިއަ ހޮނިހިރު ދުވަހުންފެށިގެން ހުޅުވާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ ފަރުވާ ހޯދާފައި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމް ކުރި ފްލޫ ކްލިނިކުން ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި ފަހެއް ނުވަތަ ހަ ޑޮކްޓަރުން ތިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ކްލިނިކުން 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެޗް1އެން1އަށް ޓެސްޓްކުރި 251 މީހުންގެ ތެރެއިން 51 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސްތިބި ބަޔަކު ކިޔޫގައި: މި ކްލިނިކަކީ 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ތަނެއް

ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ކައުންޓަރަކުން މީހަކަށް މާސްކެއް ދެނީ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދިޔަ ބަޔަކު، އެ މީހުން ދަރިފުޅުގެ އަނގަމަތީގައި މާސްކް އަޅައިދެނީ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު