29 މާރޗް 2017 | ބުދަ | ރޭވަ 4 | 1 ރަޖަބު 1438 | މެންދުރު: 12:15

ފޮޓޯ އަލްބަމް


އެޗް1އެން1 ވައިރަސް ފެތުރުން


 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގައި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަނީ. އެޗް1އެން1 ޖެހިގެން އެކަކު މަރުވެފައިވާއިރު، މާބަނޑު ދެ މީހުން ވަނީ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގައި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަނީ.

 • ރާއްޖެއިން މިދުވަސްވަރު އެޗް1އެންް1 ފެނިފައިވާތީ، ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

 • އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މަގުމަތީގައި މާސްކް އަޅައިގެން.

 • އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައިން މާސްކް ގަންނަނީ

 • އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައިން މާސްކް ގަންނަނީ

 • އެޗް1އެން1 މާލޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ބޭސްފިހާރައިން މާސްކް ގަންނަނީ

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ބަޔަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކިޔޫގައި. އެޗް1އެން1 އަކީ ފަރުވާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ރަނގަޅުކުރެވޭ ބައްޔެއް.

 • އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ، ލެވެލް ތިނެއްގެ އެލާޓް ނެރެފައި

 • މިދިއަ ހޮނިހިރު ދުވަހުންފެށިގެން ހުޅުވާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ ފަރުވާ ހޯދާފައި

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ގާއިމް ކުރި ފްލޫ ކްލިނިކުން ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި ފަހެއް ނުވަތަ ހަ ޑޮކްޓަރުން ތިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ކްލިނިކުން 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

 • މިހާތަނަށް އެޗް1އެން1އަށް ޓެސްޓްކުރި 251 މީހުންގެ ތެރެއިން 51 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

 • ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސްތިބި ބަޔަކު ކިޔޫގައި: މި ކްލިނިކަކީ 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ތަނެއް

 • ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ކައުންޓަރަކުން މީހަކަށް މާސްކެއް ދެނީ

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދިޔަ ބަޔަކު، އެ މީހުން ދަރިފުޅުގެ އަނގަމަތީގައި މާސްކް އަޅައިދެނީ

 • ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު


  null