19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37


ހޯލީ. އިންޑިއާގެ ކުލަތަކުގެ ފެސްޓިވަލް
9985

ހޯލީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފެސްޓިވަލްގައި ބެރު ޖަހައި މީހުން އުފާފާޅު ކުރޭ

ހޯލީ އަކި ހަމައެކަނި ކުލަތަކުގެ ރީތިކަން ދައްކައިދޭ ފެސްޓިވަލް އެއްނޫން. ފުރަތަމަ މިފެސްޓިވަލް ފާހަގަ ކުރީ ބަހާރުމޫސުމުގެ ފެށުން ފާހަގަ ކުރުމަށް

ކުޑަކުދިން މިފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ފެންބަޑި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ކުލަ އަޅާފައި ހުންނަ ފުއްޕާހަން ބޭނުން ކުރޭ

މީހުން އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް ކުލަ އުކާހެދުމުގެ މި ކުލަގަދަ ފެސްޓިވަލްގައި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންވެސް ބައިވެރިވެ އުފާފާޅު ކުރޭ

ޒުވަާނުންނާއި މުސްކުޅިންވެސް މިފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެ އުފާފާޅުކުރޭ

ހޯލީ އަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ބަހާރު މޫސުމުގައި ބާއްވާ ފެސްޓިވަލް އެއް

އެންމެ ކުލަގަދަކޮށް އިންޑިޢާގައި ހޯލީ ފާހަގަ ކުރި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވެސް މި ފެސްޓިވަލް ފާހަގަ ކުރޭ

މިއަހަރު އިންޑިއާގައި ހޯލީ ފާހަގަ ކުރަނީ މާރޗް 13 އަދި 14 ގައި