29 މާރޗް 2017 | ބުދަ | ރޭވަ 4 | 1 ރަޖަބު 1438 | މެންދުރު: 12:15

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ހޯލީ. އިންޑިއާގެ ކުލަތަކުގެ ފެސްޓިވަލް


  • ހޯލީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފެސްޓިވަލްގައި ބެރު ޖަހައި މީހުން އުފާފާޅު ކުރޭ

  • ހޯލީ އަކި ހަމައެކަނި ކުލަތަކުގެ ރީތިކަން ދައްކައިދޭ ފެސްޓިވަލް އެއްނޫން. ފުރަތަމަ މިފެސްޓިވަލް ފާހަގަ ކުރީ ބަހާރުމޫސުމުގެ ފެށުން ފާހަގަ ކުރުމަށް

  • ކުޑަކުދިން މިފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ފެންބަޑި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ކުލަ އަޅާފައި ހުންނަ ފުއްޕާހަން ބޭނުން ކުރޭ

  • މީހުން އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް ކުލަ އުކާހެދުމުގެ މި ކުލަގަދަ ފެސްޓިވަލްގައި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންވެސް ބައިވެރިވެ އުފާފާޅު ކުރޭ

  • ޒުވަާނުންނާއި މުސްކުޅިންވެސް މިފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެ އުފާފާޅުކުރޭ

  • ހޯލީ އަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ބަހާރު މޫސުމުގައި ބާއްވާ ފެސްޓިވަލް އެއް

  • އެންމެ ކުލަގަދަކޮށް އިންޑިޢާގައި ހޯލީ ފާހަގަ ކުރި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވެސް މި ފެސްޓިވަލް ފާހަގަ ކުރޭ

  • މިއަހަރު އިންޑިއާގައި ހޯލީ ފާހަގަ ކުރަނީ މާރޗް 13 އަދި 14 ގައި


    null