23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ރާއްޖެ ޓީވީން އަބުރު ފަންޑް ހުޅުވުން
16777

"އަބުރު ފަންޑު" އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން އަބުރު ފޮއްޓަށް ފައިސާ ލަނީ

"އަބުރު ފަންޑް" އަށް އެހީވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި

"އަބުރު ފަންޑް" ހުޅުވަން ޖެހުނީ ބޭއިންސާފުން ނުހައްގު އަދަބުތައް ރާއްޖެޓީވީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން ދެމުން ގެންދާތީ

ރާއްޖެޓީވީ ބޮޑު އަދަދަކުން ޖުރިމަނާ ކޮށްފައިވާއިރު އަދިވެސް އިތުރު އަދަބުތައް ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ

މިއީ، އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ "ސިޔާސީ ގާނޫނު" އެއްގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިއަކާއި ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ޖޫރިމަނާ ކުރި ފުރަތަަމަ ފަހަރު

އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނޫސްވެރިޔަކު ޖުރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އިރު އޭނާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދީފައެއް ނުވޭ

ރާއްޖެޓީވީއަށް އަދަބުދީ އިނދަޖައްސާލި ނަމަވެސް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދިފާއުގައި ސްޓޭޝަން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

އަބުރު ފަންޑު ހުޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެޓީވީއަށް އަންގާފައިވަނީ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ނޫސްވެރިއާ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް

އަބުރު ފަންޑު އަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ އެކައުންޓަށް ނުވަތަ ސްޓޭޝަންގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮއްޓަށްވެސް އެހީ ދެއްވޭ ގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް އެހީއެއް މި ފަންޑަށް ވެ ދެއްވުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފައި

ރާއްޖެޓީވީއަށް އަދަބު ދެމުން ދާއިރު ސްޓޭޝަން ރޯކޮށްލާ އަންދާ އަޅިޔަށް ހަދާލި ހާދިސާގެ ތަހުގީގައް އެތައް ދުވަހެއް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންސާފު ލިބިފައެއް ނުވޭ

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމް އަދި ކެމެރާމަން ޒަރީރުވެސް ވެސް ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި

ރާއްޖެޓީވީއަށް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދެމުންދާއިރު އެ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކުރިއަރުވާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެއް ނުދޭ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެޓީވީ އާއި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދާތީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި "އަބުރު ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު