24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު | ފަސްބަދުރުވަ 13 | 25 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 1438 | މެންދުރު: 12:16

ފޮޓޯ އަލްބަމް


އިބްރާހިމް ޒައިދް އަލީ، ކުޑަ އިއްބެ


  • ކުޑަ އިއްބެ އަކީ ފާޑު ކިޔުން ބަލައިގަންނަ ފަންނާނެއް. އޭނާ ބުނީ "ހުރިހާ ފާޑު ކިޔުމެއް އިޙްތިރާމާއެކު ބަލައިގަންނަން" ކަމަށް. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

  • އިއްބެގެ ލަވަތަކާއި އަމިއްލަ ރާގުތައް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދައިފައި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

  • ކުޑަ އިއްބެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބެލުން ތެރިންގެ ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމް އަދި ސަޕޯޓާ އެއްކޮށް މިއަދު އޭނާ އެ ހުރީ އެންމެ އުހުގައި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

  • ކުޑަ އިއްބެއަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކަށް އެންމެ ގިނަ އަމިއްލަ ރާގު ހަދައިދީފައިވާ ފަންނާނު. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

  • ކުޑަ އިއްބެގެ "ލޯބިކަން" މިލަވައިން އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބައެއްގެ އިހުސާސްތަކާ އޭނާ ވަނީ ކުޅެލާފައި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

  • ކުޑަ އިއްބެގެ "އެދެމޭ ކަލާ" އަކީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ފޮހެވިގެން ގޮސްފައި ނުވާ ވަރުގެ ރީތި ލަވައެއް. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

  • އިބްރާހިމް ޒައިދް އަލީ (ކުޑަ އިއްބެ)އަކީ އެންމެ ރީތި އަޑުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކަރޭ. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް. މޭކް އަޕް އާޓިސްޓު: މީކައިލް، ވޯޑްރޯބް: ޑަންކް


    null