18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37


އިބްރާހިމް ޒައިދް އަލީ، ކުޑަ އިއްބެ
6726

ކުޑަ އިއްބެ އަކީ ފާޑު ކިޔުން ބަލައިގަންނަ ފަންނާނެއް. އޭނާ ބުނީ "ހުރިހާ ފާޑު ކިޔުމެއް އިޙްތިރާމާއެކު ބަލައިގަންނަން" ކަމަށް. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

އިއްބެގެ ލަވަތަކާއި އަމިއްލަ ރާގުތައް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދައިފައި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

ކުޑަ އިއްބެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބެލުން ތެރިންގެ ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމް އަދި ސަޕޯޓާ އެއްކޮށް މިއަދު އޭނާ އެ ހުރީ އެންމެ އުހުގައި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

ކުޑަ އިއްބެއަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކަށް އެންމެ ގިނަ އަމިއްލަ ރާގު ހަދައިދީފައިވާ ފަންނާނު. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

ކުޑަ އިއްބެގެ "ލޯބިކަން" މިލަވައިން އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބައެއްގެ އިހުސާސްތަކާ އޭނާ ވަނީ ކުޅެލާފައި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

ކުޑަ އިއްބެގެ "އެދެމޭ ކަލާ" އަކީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ފޮހެވިގެން ގޮސްފައި ނުވާ ވަރުގެ ރީތި ލަވައެއް. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް

އިބްރާހިމް ޒައިދް އަލީ (ކުޑަ އިއްބެ)އަކީ އެންމެ ރީތި އަޑުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކަރޭ. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް. މޭކް އަޕް އާޓިސްޓު: މީކައިލް، ވޯޑްރޯބް: ޑަންކް