23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06


ކުޑަކުދިންނަށް އިބޫ އޮތް ލޯބި، ފޮޓޯތަކުން!


އިބޫގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުން ފެންނަ އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރެކެވެ. އިބޫ އުރާލާ ކޮންމެ ކުއްޖެއް ވެސް އިބޫގެ އުރުގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ފަހު އިބޫ ދޫކޮށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ކޮންމެ ރަށަކަށް އިބޫ ވަޑައިގަތަސް ހަމަ އެ މަންޒަރުތައް ތަކުރާރުވާއިރު މި ފޮޓޯ ގެލަރީގައި އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ އިބޫގެ ދަތުރުތަކުން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ފާހަގަކޮށްލެވުން ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ.2118

6 އޮގަސްޓް 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިބޫ ތ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުދިންތަކަކާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން

6 އޮގަސްޓް 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިބޫ ތ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން

8 އޮގަސްޓް 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިބޫ ލ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ހިތަދޫއަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

6 އޮގަސްޓް 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިބޫ ތ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު އޮމަދޫއަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

8 އޮގަސްޓް 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިބޫ ލ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު މާމެންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޑަކުއްޖަކު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާޅިހު (އިބޫ) ރިޔާސީ ކެންޕެއިންނަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

12 އޮގަސްޓް 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާޅިހު (އިބޫ) ހދ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ނައިވާދޫއަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

8 އޯގަސްޓް 2018: ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިބޫ ލ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު މާމެންދޫއަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

މާލޭގައި ރައްޔިތުން އުޅޭ ހާލު ބެލުމަށް މާލޭގެ ގެތަކަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާޅިހު (އިބޫ) ވަޑައިގެން، ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

12 އޮގަސްޓް 2018: ހދ އަތޮޅުގެ 13 ރަށަކަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ނައިވާދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނު އުރުއްވައިގެން ހުންނެވި ކުއްޖަކު ގެންދިއުމުން އެ ކުއްޖާ ރޮނީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާޅިހު (އިބޫ) ރިޔާސީ ކެންޕެއިންނަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާޅިހު (އިބޫ) ރިޔާސީ ކެންޕެއިންނަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން

ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ތުއްތު ކުއްޖަކު އެމަނިކުފާނުގެ ގައިގައި ބައްދާލަނީ