24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނާއި ހަވާލުކުރެއްވުން


ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރަސްމީކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ހަވާލުކުރައްވަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ޕީޕީއެމްއަށް ސަޕޯޓްކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި. އެ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީންއަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކު. އޭގެއިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށްވެސް ޓިކެޓް ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައި.2285

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދުމަފުޅުވަނީ ޕީޕީއެމް އުފެދުނު ދުވަސްކަމަށާއި، އެ ޕާޓީ އުފައްދައިގެން މިހާތަނަށް ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިސްވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދުމަފުޅުވަނީ ޕީޕީއެމް އުފެދުނު ދުވަސްކަމަށާއި، އެ ޕާޓީ އުފައްދައިގެން މިހާތަނަށް ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެއް

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ވަރަށް ލޯބިވާ ނައިބް ރައީސަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަން ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ދީދީ އަދި ރަނިންގމޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. ޝަހީމް އާއެކު. ޖަލްސާގައި ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިވެސް ކުރައްވާފައި. ޝަހީމްގެ ފޯމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެމިނިކުފާނަށް ޓިކެޓް އަރުއްވަނީ. އޭގެއިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށްވެސް ޓިކެޓް ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައި.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނާއި ހަވާލުކުރެއްވުނުޔ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ބައްލަވާލައްވަނީ.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ސްޓޭޖް މަތީގައި.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތެރެއިން. އެ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީންއަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކު.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަޒްލީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ. ޝަހީމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށްވެސް ޓިކެޓް ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައި. އެ ޓިކެޓް ވެސް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕީޕިއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރުން ކަމަށްވާ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެން މަނިކު

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން. ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ނިންމި، ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން. ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ނިންމި، ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އަބްދުރަހީމް އަބްދުﷲ ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިިދާއި ހިލާފަށްކަމަށް ޕީޕީއެމްގައި ކުރިން އިސްކޮށް އުޅުއްވި ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ.

ޖުލައި 29، 2018: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. ޕީޕީއެމްގެ ފަލްސަފާއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށާއި އެ ފިކުރަކީ މި ގައުމު ތަރަށްގީ ކޮށްދޭނެ ފިކުރުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.