24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން


މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ހަރަކާތެއްގައެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޕާޓީތަކުގެ އެހެން ވެސް ލީޑަރުން ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ހިންގަވައިފަ އެވެ. އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީގެ އޮފީސް ދޮރުމަތިން ފެށި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އެ ޕާޓީތަކުގެ ކުލަތައް ރަމްޒްކޮށްދޭ ދިދަތައް ހިއްޕަވައިގެންނެވެ.2014

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފޯމްގައި އިބޫ ސޮއިކުރައްވަނީ. މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވައި ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު ގައުމަށް ގެނެއުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އިބޫ ވިދާޅުވީ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކުރިއަށް ގޮސް 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާއްވާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށް

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފްއަށް އަރުވަނީ. ކުރިޔަށް އޮތް 48 ގަޑިިިއިރުގެ ތެރޭ އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީއާއި މެދު ވަކި ގޮތެއް އީސީއިން ނިންމާނެ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިބޫ އަދި އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް. ޝަރީފާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އިންތިހަބާ ގުޅިގެން މިހާތަނަން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިބޫ އަދި ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިބޫ އަދި ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ޖުލައި 27، 2018: ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކައިރިއަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެފައި.