20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30


ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލް އަދި ޝަހީދު ހުވައިކުރެއްވުން


ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުވައި ކުރެއްވީ ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލްއާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެންމެ 6 މަސް ދުވަހު މަސައްކަތްކުރެއްވި ގާޒީ ހުސައިން ޝަހީދެވެ.1774

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލްއާއި ޝަހީދު ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލްއާއި ޝަހީދު ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލް (ވ)އާއި ޝަހީދު (ކ-2) ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލްއާއި ޝަހީދު ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖޭއެސްސީއާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލްއާއި ޝަހީދު ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލްއާއި ޝަހީދު ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިޤްރާރުގައި ޝަހީދު ސޮއެކުރައްވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިޤްރާރުގައި ފައިސަލް ސޮއެކުރައްވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ފައިސަލް (ވ) އާއި ޝަހީދު (ވ-2) ހުވައި ކުރައްވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސަލް (ކ) އާއި ޝަހީދު ހަމަޖެއްސެވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ފައިސަލްއާއި ޝަހީދު އައްޔަންކުރެއްވި ޖަލްސާގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފައިސަލް (ކ) އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީއާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފައިސަލް (ކ) އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީއާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ

ޖުލައި 24، 2018: ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު (ކ) ހަމަޖެއްސެވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން