19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30


ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީސީ ޓީމް މާލެ އައުން
22656

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ޓީމް މާލެ އައިސް ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ޓީމް މާލެ އައިސް ކްލަބްގެ ކޯޗް ނާޒިމް އުފާ ފާޅުކުރަނީ

ޓީސީ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ މެމްބަރުން ރަސްމީ ފާލަން ސަރަހައްދުގައި ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ޓީސީ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ މެމްބަރުން ރަސްމީ ފާލަމުގައި ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ޓީސީ ޓީމް އަދި ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ޓްރޮފީ އާއިއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ޓީސީ ޓީމް މާލެ އައުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެސަރަހަށްދައް އައިސް ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު އުފާ ފާޅުކޮއްފައި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ކްލަބް ތަށްޓާއެކު ޓީސީ އެނބުރި ރާއްޖެއައިސް އެއާޕޯޓްގައި އުފާ ފާޅުކުރަނީ

ޓީސީ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެއް ނަންބަރު ފާލަމުން ހިނގާފައި "ޓީސީ ގޯޅި" އަށް ގޮސް، ހަރުބީ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕާއެކު އެ ޓީމު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޓީސީ ޓީމް މާލެ އައުމުން ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ

އެއާޕޯޓުން އެ ކްލަބަށް މަރުހަބާކީ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރު އާއި ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު ޝައިނީ، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނާ އަދި ޓީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ކްލަބް ތަށްޓާއެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެނބުރި ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ.