19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34


ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދުން
19122

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ. މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ޕޮޗިއޮން އިން ނިކުތް ފުރަތަމަ 11. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޕޮޗިއޮން އިން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އާއި އެއްވަރު ކޮއްފައި. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބު ދެނީ .ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު އިނާމް ހަވާލުކުރަނީ ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް އައް ޓީސީން ނިކުތް ފުރަތަމަ 11. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗު ޕޮޗިއޮންއާ ވާދަކޮށް ޓީސީން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީން ވަނީ ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކާ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޝަރަފުވެރި ނަން ހޯދައިދީފައި. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ ބޭރުގެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކްލަބް ކަމުގައި ތާރީޚްގައި ލިޔެވިއްޖެ. ފޮޓޯ: ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް