18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06


ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން


އެބޭފުޅުން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަގުތެއްގައެވެ. އެބޭފުޅުން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު އެރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގެ ކުދިބޮޑު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އިބޫ އަދި ޓީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުމެފައެވެ. އިބޫ ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ސަލާމްކުރެއްވުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރައްވައިފިއެވެ.12305

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތަކު އިބޫއާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އިބޫ މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި ރައްޔިތުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ. ކުރިޔަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ދެ ބެފޫޅުން އެއްކޮށް އަދި ވަކިން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނޭ

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސްހުރި ދޮށީ އުމުރުގެ ރައްޔިތަކާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި ރައްޔިތުންނާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. ކުރިޔަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ދެ ބެފޫޅުން އެއްކޮށް އަދި ވަކިން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނޭ

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ހުރި ތުއްތު ކުއްޖަކާއި އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ކުރިޔަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ދެ ބެފޫޅުން އެއްކޮށް އަދި ވަކިން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނޭ

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ހުރި ތުއްތު ކުއްޖަކާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެރަށުގެ ރައްޔިތަކާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އިބޫ ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަށް އޮތީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ހުރި ތުއްތު ކުއްޖަކު އިބޫ އުފުއްލަވާލައްވަނީ. މިއީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މައުމޫން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސާގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވި އައިމިނަތު ނާދިރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެމަނިކުފާނާއި އެމަގާމު ހޯއްދެވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރެއްވި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. މިއީ ރަނިންގމޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތްފަހުން ފައިސަލް އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ފުވަށްމުލަކު ސިޓީއަށާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރެއްގައި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ތަރަށްގީ ގެނެސްދެއްވާނޭ ކަމަށް

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. މިއީ ރަނިންގމޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތްފަހުން ފައިސަލް އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު. ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފުވައްމުލަކުން ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ އެރަށުގެ 80 އިންސަައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އޮތީ އިސްލާހަށް އަދި ހެއުބަދަލަކަށް ބޭނުން ވެފައި ކަމަށް

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅެއް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. މިއީ ރަނިންގމޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތްފަހުން ފައިސަލް އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު. ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފުވައްމުލަކުން ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ އެރަށުގެ 80 އިންސަައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އޮތީ އިސްލާހަށް އަދި ހެއުބަދަލަކަށް ބޭނުން ވެފައި ކަމަށް

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު އެރަށުގެ ރައްޔިތަކާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. މި ބައްދަލުވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހާޒިރުވި. އިބޫ ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަށް އޮތީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. މި ބައްދަލުވުމަށް ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހާޒިރުވި.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެރަށުގެ ރައްޔިތަކާއެކު. މިއީ ރަނިންގމޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތްފަހުން ފައިސަލް އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު. ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފުވައްމުލަކުން ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ އެރަށުގެ 80 އިންސަައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އޮތީ އިސްލާހަށް އަދި ހެއުބަދަލަކަށް ބޭނުން ވެފައި ކަމަށް

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. މި ބައްދަލުވުމަށް ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހާޒިރުވި.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު އިބޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. މިއީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެރަށުގެ ރައްޔިތަކާއެކު. މިއީ ރަނިންގމޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތްފަހުން ފައިސަލް އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފެށެން ދެން ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ އަދި ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެރަށުގެ ރައްޔިތަކާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ. މިއީ ރަނިންގމޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތްފަހުން ފައިސަލް އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު އެރަށުގެ ރައްޔިތަކާއި އިބޫ ސަލާމް ކުރައްވަނީ

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތަކު އިބޫއާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ

ޖުލައި 14، 2018: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތަކާއި އިބޫ ސަލާމްކުރައްވަނީ. ކުރިޔަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ދެ ބެފޫޅުން އެއްކޮށް އަދި ވަކިން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނޭ