16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުން


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. އެމަނިކުފާނު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެ ސިޓީގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ޖަމާވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.1786

އިބޫ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓީމް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ގަން އެއާޕޯޓަށް އެއްވި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރެއްވުމަށް އިބޫ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއްވެވި އެވެ.

އިބޫ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓީމް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ގަން އެއާޕޯޓަށް އެއްވި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރެއްވުމަށް އިބޫ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި އެވެ.

އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ގަން އެއާޕޯޓަށް އެއްވިއެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރެއްވުމަށް އިބޫ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއްވިއެވެ.

އިބޫ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓީމް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ގަން އެއާޕޯޓަށް އެއްވި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރެއްވުމަށް އިބޫ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި އެވެ.

އިބޫ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓީމް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ގަން އެއާޕޯޓަށް އެއްވި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރެއްވުމަށް އިބޫ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި އެވެ.

އިބޫގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކެމްޕެއިން ޓީމްތަކާ ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ރަސްމީކޮށް ފަށާނީ ފޭދޫންނެވެ. އެ އަށް ފަހު ހުޅުދޫ އާއި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ދެ ރަށުގައި ވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ކެމްޕެއިން ޓީމްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް އިބޫ ވަޑައިގަންނަވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގައެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި ވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް އެރަށުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމްތަކާއި އިބޫ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

އިބޫގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކެމްޕެއިން ޓީމްތަކާ ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ރަސްމީކޮށް ފަށާނީ ފޭދޫންނެވެ. އެއަށްފަހު ހުޅުދޫ އާއި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ދެ ރަށުގައި ވެސް ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ކެމްޕެއިން ޓީމްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.