18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02


ފ އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިޙްތިޖާޖު ކުރުން
5668

ފ އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް ފީއަލީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް އިޙްތިޖާޖް ކުރަނީ

ފ އަތޮޅު ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ވިއްކާލާ ވާހަކަ ފެތުރެމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ކަންބޮޑުވެފައި

އިހުތިޖާޖު ކުރީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު

ފ އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅައް ޝުއޫރު ފާޅުކޮއް އިޙްތިޖާޖް ކުރަނީ

ފ އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރި މީހުން ތިބީ ލިޔުންތައް ހިފައިގެން

ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިހްތިޖާޖު ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރި

ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ މަސް އޮޑިފަހަރުވެސް މިއަދު ފުލުހުން ޗެކް ކުރި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އިހްތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔައިރު މިހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް 100 އެއްހާ ފުލުހުން ރަށުގައި ފޯރިމަރަމުން ދިޔަ

ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ބުނާ ބިޔަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓުން އަތޮޅަށް ވެގެންދާނެ ގޮތެއް ނޭގޭތީ އަތޮޅުގެ ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ކަންބޮޑުވެފައި. އިހްތިޖާޖު ކުރުން މަގޫދޫ އަދި ނިލަންދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ދިޔަ