22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34


ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ ފެށުން


ހައިރައިޒްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018ގެ ތެރެއިން، ހައި ރައިޒްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހައިރައިޒްގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިން މަރިޔަމް އައިޝާ ވިދާޅުވީ މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އެއާލައިންތައް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.2139

ޖުލައި 6، 2018: ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯގައި ހުރި ވެލާނާ ހޮޓެލްސްގެ ސްޓޯލްއެއް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައިރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ" ގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ، މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އެއާލައިންތައް ބައިވެރިވޭ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގައި ބެންގްކޮކް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓޯލް. ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލުން ހާއްސް ޕެކޭޖްތަކެއް ލިބޭނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގައި ބެންގްކޮކް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓޯލް. ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލުން ހާއްސް ޕެކޭޖްތަކެއް ލިބޭނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ" ގައި ހުރި ދިރާގު ސްޓޯލްއަށް ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ" ގައި ހައިރައިޒްގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިން މަރިޔަމް އައިޝާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ، -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ " ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން،-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އެއާލައިންތައް ބައިވެރިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ތެރެއިން، މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އެއާލައިންތައް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ހައި ރައިޒް އިން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ " ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގައި ހުރި އެލައިޑްގެ ސްޓޯލް، -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގެ ހުރި އަރާމު ހޮލިޑޭށް އެންޑް ސްޕާގެ ސްޓޯލް-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖުލައި 6، 2018: ހައި ރައިޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ"ގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ދައްކާލަން ހުރި ސްޓޯލް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ