24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14


އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕޭން ޓީމްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން


އެމްޑިޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު1291

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަތޮޅު ތަކުގެ ކެމްޕޭން ޓީމް ތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކެމްޕޭން ޓީމްގެ މެމްބަރަކާއި އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕޭން ޓީމްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކެމްޕޭން ޓީމްގެ މެމްބަރުންތަކަކާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަތޮޅު ތަކުގެ ކެމްޕޭން ޓީމްގެ މެމްބަރުންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހއ.ދިއްދޫ ކެމްޕޭން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރަށްވަނީ

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހއ.ދިއްދޫ ކެމްޕޭން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރަށްވަނީ

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރަށްވަނީ

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފ.މަގޫދޫ ކެމްޕޭން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރަށްވަނީ

ޖުލައި 2، 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިލެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ކެމްޕޭން ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރަށްވަނީ