24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42


އާއިޝަތު ރިޝްމީ މޭކްއަޕް: މީކާއިލް ކޮސްޓިއުމް: ޝިފް އަދި ހަނާ
19042

ފިލްމާ ދޭތެރޭގައި ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ، "ވިޝްކާ" ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މިންވަރެއް އެނގޭނީ ފިލްމު އެޅުވީމައޭ. ހަމަ ގައިމުވެސް އުންމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ މިހާރުވެސް ލިބޭ ތަރުހީބު މާ ބޮޑު. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

ބެލުންތެިރންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، “ރިޝްމީއަށް ސަޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ. ތިގޮތުގައި ތިބޭފުޅުން ތިއްބަވާތީ ވަރަށް ހިތްވަރު ލިބެއޭ. އުންމީދު ކުރަމޭ އަބަދުވެސް ތިގޮތުގައި ތިއްބަވާނެ ކަމަށް. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

ރިޝްމީއަށް މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ޕާސަނަލް ލައިފާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ލައިފް ބެލެންސް ކުރުމުގައި އޮންނަ ޗެލެންޖު. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

ފިލްމު "ވިޝްކާ" އަކީ މިހާރު ގައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

ރިޝްމީޢަކީ ވަރަށް ރީތިކޮށް، ތަފާތު ސްޓައިލުތަކަށް އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ހެދުން އަޅާ ފަންނާނެ ކަމަށް ގިނަ ބެލުންތެރިން ގަބޫލުކުރޭ. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

ރަވީ ފާރޫގު އަދި އަހްމަދު ސައީދުގެ މުހިންމު ރޯލެއް ހިމެނޭ "ވިޝްކާ" މާޗު 8 ގައި ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ދާނެ. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

"ވިޝްކާ" އަކީ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ، ރިޝްމީގެ ނުވަވަނަ ފީޗާ ފިލްމް. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯ ލަވަތަކުން ރިޝްމީގެ ހުނަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިފައި ވާއިރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިޝްމީގެ ފިލްމަކަށް ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދާނީ ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ" އެވެ.ފޮޓޯ


ރިޝްމީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުމެފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ރަވީއާ އެކު ކުޅެފައިވާ "ޑިން ޑިން ޑިން" މި ލަވައިން. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ

އާއިޝަތު ރިޝްމީގެ އުފަން ދުވަހަކީ 15 ނޮވެމްބަރު. ފޮޓޯ:- މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ ރާއްޖެ އެމްވީ