19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34


އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް


އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި މަންދޫބުން2369

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އއ، އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ އާއި އެހެން ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އއ. އުކުޅަހުގައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުންގެ މެމްބަރުން އއ. އުކުޅަަހުގައި-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެން، ކޮންގްރެސް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުންގެ މެމްބަރުން އއ. އުކުޅަަހަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ އުކުޅަހުގައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު އުކުޅަހުގައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުންގެ މެމްބަރުން އއ. އުކުޅަަހުގައި-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އުކުޅަހުގައި-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫން 30، 2018: އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ގައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުން އުކުޅަހުގައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ރާއްޖެއެމްވީ