19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34


އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން ފާސްކުރުން
4222

މި ތަކެއްޗަކީ ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ކަރާމާތާއި، ސައުދީގެ ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ނޫސް ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވިދާޅުވި.

ދޮޅު ގަީޑިއިރު ވަންދެން ހަރުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން ގެންދިޔައީ ފޮތި ރޯލްތަކާއި، ބެޓިކާއި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ސައުންޑް ސިސްޓަމް

ފުލުހުންގެ ފައުޖަކުން ހަރުގެ ބަލައި ފާސްކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ވަނުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެސަރަހައްދަށް އެއްވެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮއްފަ

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހްމަދު ޝިފާނު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނަކީ ބަޔަކަށް ދިން އިންޒާރެއް ނޫން ކަމަށް

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލައި ފާސްކުރަން ވަދެފައި މިވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި

ބަލާ ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުރި ގެއާއި އެގޭގައި ހަދާފައިވާ ހަރުގޭގައި ތިބޭ މީހުންނާ އެތަނަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް

ކޯޓު އަމުރުގައި ސަބަބެއްކަމަށް ބަޔާން ކޮއްފައިވަނީ ޢާއްމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފް ޢަމަލްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފް ޢަމަލްތަކާއި ޢާއްމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭތީ ކަމަށް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި