19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34


ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުން


އެމްޑީޕީއިން "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާއި އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިތެވެ. އެމްޑީޕީއިން އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން2965

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްމީދުކުރާ ކަންތައްތައް ޙާސިލްވާނީ ގުޅިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ނެރެގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، ސިންގަލް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެން އެންމެ ރަނގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް އިބޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ބަރިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ނަޝީދު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީގެ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީގެ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީގެ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 14، 2018 : އެމްޑިޕީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން