18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުންގެ ބައްދަލުވުން


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުންގެ ބައްދަލުވުން1021

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުން ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ސަމިޓް ބޭއްވި ކަޕެއްލާ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ސަލާމްކުރެއްވުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުން ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ސަމިޓް ބޭއްވި ކަޕެއްލާ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމް ކުރަައްވަނީ، މިއީ އެމެރިކާގެ ރައީސެއް ދައުރުގެ އެތެރެއިން އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަަރެވެ.

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުން ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ކަޕެއްލާ ހޮޓެލްގައި ބައްދަލުކުރައްވާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށްފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިޝާރާތްކުރަށްވަނީ، މި ބައްދަލުވުމަށް ސިންގަޕޫރުއިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުން ވަން ޓު ވަން މީޓިންގ ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ކަޕެއްލާ ހޮޓެލްގެ ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުން ވަން ޓު ވަން މީޓިންގ ކުރިއަށްގެންދެވުމުގެ ކުރިން ސަލާމްކުރައްވަނީ، މި ސަމިޓުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުން ސިންގަޕޫރުގެ ކަޕެއްލާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ސަމިޓުގެ ތެރެއިން ވަން ޓު ވަން މީޓިންގއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ-އުންގެ ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ މޭޒުކޮޅު ކައިރީގައި: އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެމެރިކާއިން ބޭނުންވާއިރު، ބައްދަލުވުން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ޖޫން 12، 2018: އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅުގައި ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަޕެލާ ހޮޓެލްއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖޫން 12، 2018: ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓެލްއަށް ކިމް ޖޮންގ-އުން މޮޓޯ ކޭޑްގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ، މި ސަމިޓް ބާއްވާ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި

ޖޫން 12، 2018: އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ދެމެދު ބާއްވާ ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓެލްއަށް ކިމް ޖޮންގ-އުން މޮޓޯ ކޭޑްގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ، މި ސަމިޓް ބާއްވާ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި