22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:16
08 ޝައްވާލް 1439
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:39


އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް


އެމްޑީޕީއިން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރި538

ޖޫން 10، 2018: އިސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: އިސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްފަހު މެމްބަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން، މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: އިސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ