18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް


އެމްޑީޕީއިން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރި828

ޖޫން 10، 2018: އިސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: އިސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްފަހު މެމްބަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން، މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: އިސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ޖޫން 10، 2018: އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ: މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ