22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:16
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018ގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި. -- ފޮޓޯތައް: މުހައްމަދު ޝަރުހާން571

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވަވާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖުލައި 15 ގައި ހުޅުވާލާނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވަވާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ކުރިމަތިލުމަށް 10 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއްދޭނެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ވޯޓާރސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު 31 ޖުލައިގައި ހުޅުވާލައި، ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބބުންނަށް ވޯޓާރސް ލިސްޓުގައި ސޮއިިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތިން ދުވަހަށްދޭނެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، 2013ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް ވޯޓު ފެށިތައް ބެހެއްޓި ތަންތަނުގައި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާނެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، މީޑިއާތަކުުން މޮނީޓަރުން ކަނޑައަޅާއިރު، އެ މޮނީޓަރުންނަކީ މީޑިއާތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ތިބޭ ބައެއްތޯ ބަލާނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ، ޝަރީފް ވިދާޅުުވީ މި އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށްވެސް އޮންނާނެކަމަށް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އަމާން އޮމާން ކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުންނާއި އެކު މިހާރުވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް އެ ކޮމިޝަނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނި. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، އިންތިހާބުގެ ތާރީހްތައް އިއުލާންކުރިއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މިހާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކުގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ކޮމިޝަނަށް ޕްރެޝަރ ކުރައްވައިގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގޮވާލަމުން. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޫން 8، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ދުވަސް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް ސޮފްވާން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، މިއީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން އެންމެ ފާރަލާނެ އިންތިޚާބު ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / ރާއްޖެ އެމްވީ