18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


ދިރާސީ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ ނިމި ރިޕޯޓް ފޯމް ހަވާލުކުރުން


ޖޫން 7، 2018: ދިރާސީ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ނިމި ދަރިވަރުންނަށް ރިޕޯޓްފޮތް ދިނުން، ރާއްޖޭގައި ޕްރީސްކޫލް އުމުރުފުރާއިން ފެށިގެން މަތީ ޡާނަވީ އާއި ދެމެދުގެ ގްރޭޑްތަކުގައި 80000 ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން907

ޖޫން 7، 2018: އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ރިޕޯޓްފޮތް ހަވާލު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ ހިއްސާކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ނިމުމާއިއެކު އިމާދުންދީން ސްކޫލްގެ ދެ ދަރިވަރުން ރިޕޯޓްފޯމް އާއި އެކު، ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12 އާއި ހިސާބައް ރާއްޖޭގައި 80000 ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ އާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އެކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ ހިއްސާކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އެކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ބަލަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ރިޕޯޓްފޮތް ހަވާލު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: ބިލަބޮންގް އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު ސެމިސްޓަރގެ ނަތީޖާ އާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 7، 2018: އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ރިޕޯޓްފޮތް ހަވާލު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން