18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


އެމްބެސެޑާ އަތުލް ކޭޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ވަޑައިގަތުން


އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަދި ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑާ އަތުލް ކޭޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން1268

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެޓީވީގެ އެމްޑީ އެމްބެސެޑަރަށް ޓުއާއެއް ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސަލީމް އެމްބެސެޑަރަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސަލީމް އެމްބެސެޑަރަށް ސްޓޭޝަންގެ ބައެއް ތަންތަން ދައްކާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާއަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ، އިންޓަވިއުގައި އެމްބެސެޑަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަލިއަޅުވާލާފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުވައްޒިފުން އެމްބެސަޑަރާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާއަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް އިސްވެރިން އެމްބެސަޑަރާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އެމްބެސެޑަރަށް ރާއްޖެ ޓީވީ މުވައްޒިފުންގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ގަލަމެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް މުވައްޒިފުން އެމްބެސަޑަރާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން