22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:16
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37


އެމްބެސެޑާ އަތުލް ކޭޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ވަޑައިގަތުން


އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަދި ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑާ އަތުލް ކޭޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން879

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެޓީވީގެ އެމްޑީ އެމްބެސެޑަރަށް ޓުއާއެއް ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސަލީމް އެމްބެސެޑަރަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސަލީމް އެމްބެސެޑަރަށް ސްޓޭޝަންގެ ބައެއް ތަންތަން ދައްކާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާއަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ، އިންޓަވިއުގައި އެމްބެސެޑަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަލިއަޅުވާލާފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ މުވައްޒިފުން އެމްބެސަޑަރާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާއަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް އިސްވެރިން އެމްބެސަޑަރާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އެމްބެސެޑަރަށް ރާއްޖެ ޓީވީ މުވައްޒިފުންގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ގަލަމެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖޫން 6، 2018: އެމެރިކާއިން ލަންކާ އަދި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބައެއް މުވައްޒިފުން އެމްބެސަޑަރާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން