16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36


މުހައްމަދް ޖުމަޔިލް ނިމާލް
3497

ޖުމެޔިލަށް ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެއްމެ ޗެލެންޖިންގް ކަމަކަށް ވަނީ ހިތާމަވެރި ނޫނީ ރޯން ޖެހޭ ރޯލް ތައް އަދާކުރުން. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމެޔިލް އަދި މީހަކާ ނީދޭ އެކަމަކު މިހާރު އުޅެނީ ސީރިއަސް ރިލޭޝަންޝިޕެއްގައި ކަމަށް ބުނި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

"ބެލުން ތެރިންނަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއްގަ ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އަދި ދޭ ސަޕޯޓަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް" ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ކާމިޔާބު ސިފަ ކުރަނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރަނގަޅު އަޚްލާގެއް ބަހައްޓައިގެން ކުރުން. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމެޔިލަކީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަކުން ވަރަށް ޚާއްސަ މަގާމެއް ހޯދާފައިވާ މިހާރު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފަންނާނު. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

"އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ އާ ފިލްމީ ފަންނާނުން ތަކެއް މިދާއިރާއަށް ނުކުމެ މިހާރުގެ ފަންނާނުންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް" ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމަޔިލްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ރިލީސްވެފައި ވަނީ 28 އޭޕްރިލް 2014 ގައި. މިހާތަނަށް 8 ފިލްމްވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދީފައި. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

ޖުމަޔިލް އުފަންވެފައި ވަނީ 19 އޭޕްރިލް 1989 ގައި. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ