19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58


މުހައްމަދް ޖުމަޔިލް ނިމާލް
4520

ޖުމެޔިލަށް ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެއްމެ ޗެލެންޖިންގް ކަމަކަށް ވަނީ ހިތާމަވެރި ނޫނީ ރޯން ޖެހޭ ރޯލް ތައް އަދާކުރުން. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމެޔިލް އަދި މީހަކާ ނީދޭ އެކަމަކު މިހާރު އުޅެނީ ސީރިއަސް ރިލޭޝަންޝިޕެއްގައި ކަމަށް ބުނި. ފޮޓޯ:އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

"ބެލުން ތެރިންނަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއްގަ ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އަދި ދޭ ސަޕޯޓަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް" ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ކާމިޔާބު ސިފަ ކުރަނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރަނގަޅު އަޚްލާގެއް ބަހައްޓައިގެން ކުރުން. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމެޔިލަކީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަކުން ވަރަށް ޚާއްސަ މަގާމެއް ހޯދާފައިވާ މިހާރު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފަންނާނު. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

"އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ އާ ފިލްމީ ފަންނާނުން ތަކެއް މިދާއިރާއަށް ނުކުމެ މިހާރުގެ ފަންނާނުންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް" ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމަޔިލްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ރިލީސްވެފައި ވަނީ 28 އޭޕްރިލް 2014 ގައި. މިހާތަނަށް 8 ފިލްމްވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދީފައި. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

ޖުމަޔިލް އުފަންވެފައި ވަނީ 19 އޭޕްރިލް 1989 ގައި. ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް/ރާއްޖެއެމްވީ