23 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު

745

އއ.ރަސްދޫ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ ޓީވީ މުވައްޒިފުންނަށް ފަރިވަޅު އެރުވުން


ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އއ. ރަސްދޫ ރައްޔިތުން ހާއްސ ފަރިވަޅެއް އަރުވައިފިއެވެ.އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެން