10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43


އއ.ރަސްދޫ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ ޓީވީ މުވައްޒިފުންނަށް ފަރިވަޅު އެރުވުން


ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އއ. ރަސްދޫ ރައްޔިތުން ހާއްސ ފަރިވަޅެއް އަރުވައިފިއެވެ.2361

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ގެނެސްދެނީ

އޭޕްރިލް 14، 2018: އއ.ރަސްދޫ އިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާކުރި ފަރިވަޅު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެން