20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16


ބީއެމްއެލް އިން ޑޮލަރަށް ހާއްސަ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުން
2343

ފެެބްރުއަރީ 18، 2017 - ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބީއެމްއެލް އިން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ސެންޓަރު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ބޭންކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ

މިއީ ބީއެމްއެލް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލްގެ 78 އޭޓީއެމް މެޝިން އިން ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ޚިދުމަތް ދެމުން