21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03


ބީއެމްއެލް އިން ޑޮލަރަށް ހާއްސަ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުން
3335

ފެެބްރުއަރީ 18، 2017 - ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބީއެމްއެލް އިން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ސެންޓަރު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ބޭންކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ

މިއީ ބީއެމްއެލް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލްގެ 78 އޭޓީއެމް މެޝިން އިން ރާއްޖޭގެ 20 އަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ޚިދުމަތް ދެމުން